Scouting en burgeractivisme

« De ambitie om goedtedoen is de enigeambitie die telt, en die helpt om gelukteverkrijgen. »R. Baden-Powell

Met meer dan 57 miljoenbetrokkenjongeren is scouting een wereldwijdebeweging die nietalleenvriendschappen, ervaringen en levensvaardighedencreëert, maar jongerenook in staatsteltactieve en verantwoordelijke burgers teworden.

De Scout Movement, opgericht in 1907 door Robert Baden-Powell, een voormaligeBritselegerofficier, bleefgroeien en is nu aanwezig in 217 landen en regio’s van de wereld, inclusief alle talen, nationaliteiten en religies. Kinderen van 6 tot 17 jaar (afhankelijk van de eenheid en de scoutingfederatie) wordengeleid door scoutleiders die meestaljongvolwassenenzijn die zelfwordengeleid door scoutmasters.

Door middel van spelletjes, activiteiten en solidariteitsactiesmaakt scouting gebruik van een unieke en niet-formeleonderwijsbenadering die leren door tedoenondersteunt: sociale en spirituelemogelijkhedenalsindividuen, alsverantwoordelijke burgers en alsleden van hunlokale, nationale en internationalegemeenschappen.” (Wereld Scouting Grondwet).

De Scouts zijnbetrokkenbijverschillendeprojecten op verschillendegebieden, zoals milieu, vrede, diversiteit en inclusie, maar ookbijhumanitaireacties. Het valtnietteontkennendatscoutwaarden en burgeractivistischewaarden met elkaarverbondenzijn.

Het UcomE-project heeft tot doelscoutorganisatiestehelpenbij het herstellen van gemeenschapsbetrokkenheid door middel van een gesystematiseerde en gedigitaliseerdeaanpak. Het platform zal een erg handighulpmiddelzijn om verschillendeprojecten en ideeënteorganiseren en tebeheren om uiteindelijk een efficiëntactieplantecreëren.

Als we wetendat in de afgelopen 20 jaar het burgerlijk en politiekactivisme door jongeren steeds minder is geworden, kan het onsverbazendat scouting nog steeds succesvol is, met meer dan 57 miljoenledenwereldwijd.

 

Zou het een van de velemanierenkunnenzijn om jongerentemotiveren om deeltenemenaangemeenschappen en aan het politieke en socialeleven?

 

Bronnen:

Barrett, M. Burgerlijk en politiek engagement van jongeren en wereldburgerschap. VerenigdeNaties.

https://www.un.org/en/chronicle/article/young-peoples-civic-and-political-engagement-and-global-citizenship

Roldan, MJ. 45 zinnen van Robert Baden Powell. Bronnen van zelfhulp.

https://www.recursosdeautoayuda.com/en/robert-baden-powell-quotes/

Scouting Onderwijs. Verkenners.

https://www.scout.org/who-we-are/scout-movement/scouting-education

Scout-beweging. Verkenners.

https://scout.org/scout-movement

Wereldorganisatie van de scoutbeweging. Verkenners.

https://www.scout.org/who-we-are/world-organization-scout-movement/about