Η δέσμευση των νέων στο κλίμα

Τις τελευταίες δεκαετίες, η δέσμευση των νέων ως πολιτών για το περιβάλλον έχει γίνει μείζον κοινωνικό θέμα. Οι νέοι ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο σε περιβαλλοντικά ζητήματα και έχουν γίνει βασικοί παράγοντες στον αγώνα για την προστασία του πλανήτη, αναλαμβάνοντας μικρές και πιο σημαντικές δράσεις, όπως είναι οι διαμαρτυρίες, ο εθελοντισμός, η διαχήρηση απορριμμάτων ή ακόμη και η συνειδητοποίηση του δικού τους αντίκτυπου στο περιβάλλον. 

Το έργο “UComE” έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους σκοπούς όπως είναι και η προστασία του περιβάλλοντος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης έργων τους δίνει τη δυνατότητα να δομήσουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν σχέδια δράσεις για την υλοποίηση αυτών των ιδεών. 

Ακολουθούν μερικά βασικά σημεία σχετικά με την πολιτική δέσμευση των νέων και την οικολογία. 

Η δέσμευση των νέων για την κλιματική αλλαγή στηρίζεται στην αυξημένη συλλογική ευαισθητοποίηση σε θέματα όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση του αέρα και των υδάτων και η αποψίλωση των δασών, για να αναφερθούν μερικά από αυτά. 

Ο διαδικτυακός ακτιβισμός και η εμφάνιση νεανικών κινημάτων όπως το Fridays for the Future (με πρωτοβουλία της Greta Thunberg) έχουν επιταχύνει τη δημιουργία πλατφορμών για την ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων και την άσκηση πίεσης σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Οι τελευταίες καλούνται να λάβουν αυστηρά μέτρα, κυρίως για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προστασία των οικοσυστημάτων και την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση έπαιξε ρόλο στην ευαισθητοποίηση. Παρόλο που το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ήδη αρχίσει να κάνει τη μετάβαση και μιλάει πλέον πιο βαθιά για το περιβάλλον, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα. Η ευαισθητοποίηση των μελλοντικών γενεών είναι ο πρωταρχικός λόγος για αυτό. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα συμμετοχής σε συγκεκριμένες δράσεις, όπως ο καθαρισμός παραλιών, η δενδροφύτευση και η προώθηση βιώσιμων τρόπων ζωής. Αυτές δίνουν σε όλους την ευκαιρία, στο επίπεδό τους, να δραστηριοποιηθούν και να εμπλακούν σε οικολογικές δράσεις. 

Τέλος, η τεχνολογική καινοτομία και η πολιτική δέσμευση προσφέρουν στους νέους πραγματική ελπίδα να κάνουν τη διαφορά και να επηρεάσουν το περιβάλλον. Η τεχνολογική καινοτομία τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν καινοτόμες και πολλά υποσχόμενες λύσεις για το μέλλον. Υπάρχουν δύο τρόποι για να εμπλακεί κανείς στην πολιτική: να θέσει υποψηφιότητα ή να ψηφίσει. Και οι δύο προσφέρουν την ευκαιρία να αναλάβουν μακροπρόθεσμη δράση. 

Η εμπλοκή των νέων στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα ισχυρό κίνημα που έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές πολιτικές. Δείχνει ότι οι νέοι έχουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος και στη διατήρηση του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές. Ωστόσο, είναι μερικές φορές δύσκολο να αναλάβεις δράση όταν είσαι νέος, ειδικά αν είναι η πρώτη φορά που δραστηριοποιείσαι σε έναν τομέα.  

Λοιπόν, τι περιμένετε για να αναλάβετε δράση; Χρησιμοποιήστε το νέο εργαλείο UComE για να το προγραμματίσετε:  Επισκεφτείτε την διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης έργων

Βιβλιογραφία/Παραπομπές: 

Cojean, T. (2023, January 25). Ecologie : Une jeunesse volontaire mais en demande daccompagnement. L’Etudiant. https://www.letudiant.fr/lifestyle/ecologie-une-jeunesse-volontaire-mais-en-demande-d-accompagnement.html  

Corbin, E., Mieyaa, Y., Huet-Gueye, M., & Beaumatin, A. (2021, December 1). L’engagement politico-Climatique des jeunes : Une Sphère de sociali… Tréma. https://journals.openedition.org/trema/7139  

Young People Express commitment towards Environmental Protection: United nations development programme. UNDP. (2020, June 9). https://www.undp.org/ghana/press-releases/young-people-express-commitment-towards-environmental-protection