Podcasting om de socialeterugtrekking van jongerenaantepakken

De kwestie van socialeterugtrekkingonderjongeren is een groeiendezorg voor gemeenschappen over de hele wereld. Veeljongerenvoelenzichlosgekoppeld van het maatschappelijke en politiekeleven, wat kanleiden tot een gebrekaanbetrokkenheid en een gevoel van uitsluiting. Om ditprobleemaantepakken, werd het UComE-project ontwikkeldals een gesystematiseerde en gedigitaliseerdeaanpak voor het herstel van gemeenschapsbetrokkenheidbijjeugdgerichteactiviteiten. Een van de innovatievehedendaagsemethoden die wordengebruikt om ditdoeltebereiken, is podcasting, dit is opgenomen in onze toolkit die over een paarwekenzalwordenontwikkeld.

Podcasting is naarvorengekomenals een krachtig instrument voor maatschappelijkebetrokkenheid van jongeren. Het biedtjongeren een platform om kwestiestebespreken die voor hen belangrijkzijn en om op een dieperniveau met hungemeenschappen in contact tekomen. Podcasting is een eigentijdsemethode die laagdrempelig, betaalbaar en populair is onderjongeren. Het biedt een uniekekans om jongerentebereiken en hen tebetrekken op een manier die zowelonderhoudendalsinformatief is.

Tijdensonzerecentetrainingsactiviteit in Athene kregendeelnemers de kans om hun eigen live discussiepodcasttemaken. Het resultaat was datsommigen van hen door de workshop werdengeïnspireerd en hun podcasts begonnentestructureren, omdat het jongeren een uniekekansbiedt om zichuittedrukken en snel een breed publiektebereiken.