Redenen waarom jongeren zich afkeren van het politieke leven

Volgens een enquêteuit 2007 neemtslechts 5% van de Europesejongerendeelaanenigevorm van politiekeactie. Ditcijfer is een discrepantie en wordttegenstrijdig,gezien het percentage respondentendatverklaardegeïnteresseerdtezijn in de publieke en politiekebeslissingen van hun land, 82% bereikt (Eurobarometer).

Ook al lijkt 2007 nogverweg, we wetendatnajaren van pandemie, die er onvermijdelijk toe leiddedatgrote ‘brokken’ van sociale en productievekrachtengeïsoleerdraakten, deze percentages tegenwoordignaarverwachtingnogverdergeëlimineerdzullenworden. Maar waarombesluitenjongemensen, terwijl ze de bereidheidtonen om initiatieftenemen en de machthebben om huntoekomsttebeïnvloeden, uiteindelijk om ditniettedoen?

De eerste en doorslaggevendereden is de erkendeafwijzing die jongerenvoelen van mensen in machtsposities. De jongerenzijngefrustreerd en hebben het gevoeldatpoliticibeslissingennemen die hen aangaan,zondermet hunrekeningtehouden, waardoor het politieketoneelverandert in een eenzijdigemachtsrelatie, waar dekantvan de jongerenhet gevoelheeftnietstekunnenveranderen. Zo wordt de politiekeruimteonvermijdelijkteruggebracht tot een kaal landschap, zonderduidelijkebestaansreden.

De tweedereden, en degenewaarop het UcomE-project zichricht, is het complete gebrekaanopleiding en kennis over politiekeacties. Burgerschapsvormingvormtvaak de kern van het leerplichtonderwijs, maar krijgtniet de verworvenaandacht. Concluderend, als ze eenmaal van school afzijn, voelenjongerenzichniet in staat om het veld van de politiektebenaderen en hebben ze niet de middelen om hunhongernaarpolitiekeactiete lessen, nochwelkevoordelen ze kunnenhalenuit een dergelijkeervaring.

Door deeltenemenaan het openbareleven,lerenjongerenontegensprekelijk al op jongeleeftijdburgerverantwoordelijkheid op zichtenemen. Het biedtook een overvloedaanpsychologischevoordelen, zoals het cultiveren van leiderschapsvaardigheden en werkervaring, wat essentieel is voor iedereen die probeert het personeelsbestandtebetreden, en het ontwikkelen van socialevaardigheden. Jongerenhebben de aangeborenbehoefte om hungemeenschapteondersteunen en daarvoormoeten ze leren hoe.