Η σημασία της συμμετοχής των πολιτών στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα και η θέση της νεολαίας στη διαδικασία αυτή

Η πράξη της συμμετοχής του πολίτη στα κοινωνικά δρώμενα αναφέρεται στην «προσπάθεια να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των πολιτών της κοινότητάς μας αναπτύσσοντας έναν συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και κινήτρων έτσι ώστε να την επιτύχουμε. Σημαίνει προώθηση της ποιότητας ζωής σε μια κοινότητα, τόσο μέσω πολιτικών όσο και μη πολιτικών διαδικασιών» (Elrich, 2000). Από την άλλη, ο όρος της συμμετοχής στα πολιτικά δρώμενα είναι πιο συγκεκριμένος στην προσέγγισή του, καθώς αναφέρεται στις δραστηριότητες των πολιτών που μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις (Barta και Lavizzari 2021). Ενώ δεν είναι εντελώς οι ίδιες, και οι δύο προσεγγίσεις στοχεύουν στην παρέμβαση σε ορισμένες καταστάσεις για την επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος, είτε αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την πολιτική ή με την κοινωνία.

Σε περιόδους πολιτικής και κοινωνικής αβεβαιότητας, είναι πολύ σημαντικό οι τοπικές κοινότητες να επικεντρωθούν στην καλλιέργεια των σωστών συνηθειών από τις νεότερες γενιές και να τους διδάξουν την ηθική πίσω από τη συμμετοχή του πολίτη. Οι κοινότητες καθώς και οι δημοκρατίες σε μεγαλύτερο βαθμό, μπορούν να γίνουν πιο ίσες και δίκαιες όταν οι πολίτες συμμετέχουν και αναλαμβάνουν δράση τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (Circle 2022). Οι πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα αποτελούν εργαλείο υψίστης σημασίας για τις κοινότητες, καθώς η συμμετοχή των νέων σε αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως και κάθε άλλη συνήθεια στη ζωή, εάν διαμορφωθεί νωρίς τότε μπορεί να διαρκέσει μια ζωή. Η νεολαία είναι ένας μοναδικός και ισχυρός παράγοντας της κοινωνίας των πολιτών που μπορεί να φέρει νέες προοπτικές και ιδέες για τοπικά ζητήματα καθώς επίσης μπορεί να ενισχύσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία με την ενέργεια και το πάθος που διαθέτει οδηγώντας σε κοινωνική αλλαγή.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

  • Centre for information & Research on Civic Learning and Engagement. (2022). Why is Youth Civic Engagement Important? Available at: https://circle.tufts.edu/understanding-youth-civic-engagement/why-it-important
  • Elrich, T. (2000). Civic Responsibility and Higher Education. The American Council on Education and The Oryx Press.
  • Barta, O and Laviazzari, L. P. (2021). Insights – Meaningful Youth Political Participation in Europe. Council of Europe and European Commission.